21.8 C
Hrastnik
četrtek, 23. 05. 2024
spot_img

O društvu

Društvo za mobilnost invalidov Moja pot je nastalo v želji po osveščanju in iskanju rešitev za čim višjo stopnjo mobilnosti za gibalno oviranega človeka, kateremu je potrebno kljub njegovim zmanjšanim telesnim sposobnostim premikanja omogočiti, da enakovredno obvladuje svoj življenjski prostor.

Kljub nenehnemu napredku na vseh področjih našega življenja, dela ter družbenega udejstvovanja, smo priča še prenekaterim pomanjkljivostim, v nekaterih primerih tudi nepravilnostim ali prehitro in pomanjkljivo ponujenim rešitvam, ki pa ljudem s težjo gibljivostjo oz. tistim, ki jim je mobilnost pogojena s prilagoditvijo vozila, povzročajo še dodatne preglavice.

Namen društva je ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb invalidov in oseb s telesno okvaro na področju mobilnosti in aktivnega vključevanja v družbo ter zastopanje njihovih interesov.

Kdo lahko bolje in učinkoviteje razume potrebo, željo in nenazadnje nujnost mobilnosti kot mi, težje gibalno ovirani, ki smo se leta borili in iskali rešitev za samostojno vožnjo vozila. Od leta 2008 smo preko spletnega portala mojaPot.net širili informacije o možnostih in najnovejših novicah na področju mobilnosti za invalide, dostopnosti turističnih objektov, novih medicinsko-tehničnih pripomočkih, zakonodaji, ipd. A ker si nenehno prizadevamo k boljšemu jutri in želimo svoje izkušnje deliti z ostalimi in jim pomagati na poti v samostojnost, smo v letu 2019 ustanovili Društvo za mobilnost invalidov Moja pot.

CILJI

Cilji delovanja društva Moja pot so:

 • krepitev omogočanja enake dostopnosti in enakovredne vključenosti invalidov v družbo,
 • spodbujanje invalidov in širše družbe do večje neodvisne mobilnosti in aktivnosti,
 • spodbujanje invalidov k aktivnejšemu sodelovanju pri izboljšavah mobilnosti,
 • spodbujanje invalidov k opiranju na lastne moči in sposobnosti,
 • nediskriminacija invalidov,
 • uveljavljanje človekovih pravic invalidov,
 • spodbujanje socialne pravičnosti in enakih možnosti invalidov.

DEJAVNOSTI

Za dosego svojega namena in ciljev, društvo Moja pot izvaja naslednje naloge oziroma dejavnosti:

 • združevanje in druženje med seboj podobnih invalidov s skupno problematiko oziroma tematiko,
 • ugotavljanje splošnih življenjskih razmer invalidov in oseb iz 7. člena ter opredeljevanje njihov potreb in interesov,
 • spremljanje izvajanja programov in aktivnosti za enakovrednejšo dostopnost in vključenost invalidov v družbo,
 • proučevanje zakonskih in drugih predpisov z vidika tega področja in splošnega invalidskega varstva ter predlaganje potrebnih sprememb in dopolnitev na tem področju,
 • spremljanje tehničnih novosti in izboljšav na področju prilagoditve vozil za invalide ter predlaganje sprememb in dopolnitev zakonov in pravilnikov, ki urejajo področje prilagoditve vozil,
 • prizadevanje za odpravljanje arhitekturnih, pravnih in drugih ovir,
 • prizadevanje za boljšo prilagoditev javnih in turističnih objektov za večjo neodvisnost težje gibalno oviranih oseb,
 • spodbujanje in posredovanje konstruktivnih in praktičnih predlogov članov za izboljšanje kakovosti življenja invalidov v vsakdanjem življenju,
 • prizadevanje za večji vpliv invalidov na zakone in predpise, ki se tičejo neposredno njih,
 • organiziranje rekreativno-športnih, kulturnih in prostočasnih aktivnosti ter dejavnosti,
 • organiziranje srečanj lastnikov in upravljalcev prilagojenih vozil za invalida,
 • pomoč občinskim in državnim organom ter drugim strokovnim organom, institucijam, političnim strankam ter drugim organizacijskim skupnostim pri izvajanju njihovih nalog in načrtov s področja enakosti in vključenosti invalidov v družbo,
 • sodelovanje s specializiranimi socialnimi, zdravstvenimi, rehabilitacijskimi upravnimi in drugimi državnimi institucijami ter gospodarskimi družbami,
 • usmerjanje in pomoč invalidom na poti k samostojni vožnji vozila,
 • usmerjanje in pomoč invalidom in njihovim staršem, skrbnikom ali partnerjem na poti k lažji mobilnosti v prometu,
 • krepitev svoje materialne osnove, v skladu z zakoni in predpisi ter v okviru zmožnosti in lastnih odločitev, za pomoč pri sofinanciranju prilagoditev in kasnejših servisnih pregledov zelo zahtevnih prilagoditev vozil za samostojno vožnjo redno zaposlenih invalidov,
 • prizadevanje za pravičnejšo in nediskriminirano obravnavo invalidov v prometu,
 • skrb za publicistično in propagandno dejavnost po veljavnih predpisih zaradi obveščanja oseb iz 7. člena in javnosti o delovanju društva in o pomembnejših novosti na tem področju doma in po svetu,
 • skrb za vključevanje in širitev članstva na področju delovanja društva,
 • sodelovanje na srečanjih invalidov in praznovanje mednarodnega dneva invalidov.
 • Zaradi usklajevanja dela in hotenj, v prizadevanju za izboljšanje kakovosti življenja in za zagotavljanje človekovih pravic v družbenem in ekonomskem položaju invalidov, društvo sodeluje, sklepa in sprejema sporazume, pogodbe in ostale oblike dogovarjanja z nevladnimi organizacijami, z državnimi organi, z različnimi subjekti operativne skrbi za invalide, tako v državni, privatni, cerkveni ali drugi izvedbi na področju delovanja društva.

Ob ustanovitvi društva smo si bili enotni, da bomo danes in v bodoče skrbeli za boljši jutri za vse nas na vseh področjih.

Obenem si v prihodnje želimo, da se tudi na višjih ravneh uveljavi načelo »nič o invalidih brez invalidov«, kateremu želimo dodati še »invalidu je dostopno tisto, kar je dostopno težje gibalno ovirani osebi«.

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content