20.2 C
Hrastnik
petek, 24. 05. 2024
spot_img
AKTIVNOZakonodajaPravica do finančne pomoči prilagoditve vozila

Pravica do finančne pomoči prilagoditve vozila

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, sprejet leta 2010, zajema tudi pravico do finančne pomoči prilagoditve vozila.

Invalid, ki je zaradi invalidnosti gibalno oviran in lahko vozilo upravlja sam le, če je prilagojeno, lahko uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila enkrat na šest let. Do prilagoditve je upravičen tudi invalid, ki sam ne upravlja vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. Izjemoma se invalidu lahko odobri plačilo stroškov prilagoditve vozila pred potekom šestih let, če dokaže, da je prilagoditev vozila nujna zaradi nastanka nove invalidnosti, bistvenega poslabšanja invalidnosti oziroma zaradi uničenja prilagojenega vozila.

V ta namen je bil leta 2014 sprejet in leta 2017 dopolnjen Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Ta pravilnik podrobneje ureja način prilagoditve vozila, pogoje za prilagoditev, dobo trajanja, standarde kakovosti prilagoditve, način vzdrževanja in vrednost posamezne prilagoditve vozila.

Upravičenci do finančne pomoči pri prilagoditvi vozila

Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in lahko sami upravljajo samo prilagojeno vozilo ali sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstopanje in varno vožnjo.

Postopek uveljavljanja pravice do prilagoditve vozila

Obravnava pravice se sproži z oddajo vloge na pristojno Upravno enoto.

Vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila mora vsebovati:

  • ime in priimek vlagatelja, EMŠO,naslov prebivališča,
  • navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
  • navedbo o priznanem statusu invalida po predpisih, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če vlagatelj status ima,
  • navedbo o veljavnem vozniškem dovoljenju z vpisanimi potrebnimi prilagoditvami vozila oziroma veljavno zdravniško spričevalo o sposobnosti za vožnjo z vpisanimi potrebnimi prilagoditvami vozila, če uveljavlja prilagoditev kot voznik,
  • navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema,
  • naziv prilagoditve vozila, ki jo želi uveljavljati,
  • podatke o vozilu, za katero se uveljavlja pravica do prilagoditve (znamka vozila, identifikacijska številka avtomobila – številka šasije,) ali izjavo, da želi nabaviti novo prilagojeno vozilo (v tem primeru mora vlagatelj identifikacijsko številko avtomobila dostaviti izvedencu) in
  • datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.

Ko upravna enota prejme vlogo upravičenca, v 15 dneh zaprosi izvedenca posameznika ali Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, da pripravi načrt predelave ali prilagoditve vozila. Vlagatelj mora pred pridobitvijo izvedenskega mnenja na inštitut poslati identifikacijsko številko avtomobila.

Enostavnejše prilagoditve (do vrednosti 1.000 EUR) se izvedejo neposredno pri izvedencu posamezniku, medtem ko se za zahtevnejše prilagoditve (skupna vrednost nad 1.000 EUR) izdela načrt prilagoditve vozila v okviru multidisciplinarne skupine strokovnjakov na URI Soča. Izdelan in finančno ovrednoten načrt prilagoditve vozila, inštitut najpozneje v 30 dneh od prejema zaprosila pošlje upravni enoti.

Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranju nakupa novega prilagojenega vozila upravna enota upravičencu izda vrednotnico za sofinanciranje posamezne prilagoditve vozila ali za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila (kamor spada na primer samodejni menjalnik ob nakupu novega vozila).

Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu po njeni izdaji.

Višina sofinanciranja

Sredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini 85 % vrednosti posamezne prilagoditve. Za invalida, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, ter za invalide, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo stroškov prilagoditve vozila v celotni vrednosti stroškov posamezne prilagoditve vozila.

Odstotek sofinanciranja (85 %) je odmerjen od vrednosti posamezne prilagoditve, določene v Listi prilagoditve vozila. Ta vrednost se, predvsem pri zelo zahtevnih prilagoditvah, ne ujema vedno z dejansko vrednostjo na trgu oz. pri predelovalcu vozil. Upravičenec se mora tudi zavedati, da Lista prilagoditve vozila ne zajema vseh novejših prilagoditev, ki jih ponujajo predelovalci in napredek tehnologije. Zadnja sprememba (šifer in vrednosti) Liste prilagoditve vozila je bila izvedena leta 2017.

- Oglasni prostor -

ZADNJE OBJAVE

Skip to content