• Avstrijski predori: Digitalna cestnina FLEX

  Na avstrijskih avtocestah lahko srečamo cestninske postaje, kjer je potrebno plačati predornino. Ker je to za samostojnega voznika invalida lahko zahteven ali celo nemogoč manever z rokami, je digitalna cestnina po odsekih FLEX elegantna rešitev.
 • Mobilna aplikacija Na poti

  Petrolova aplikacija Na poti je ena izmed tistih, ki je skorajda obvezna na telefonu invalida samostojnega voznika.
 • Bliža se Rehacare 2019

  Mesec september je že vrsto let zaznamovan z največjim mednarodnim sejmom rehabilitacije, preventive, vključenosti in nege, kjer se na enem mestu letos predstavi več kot 700 razstavljalcev iz več kot 40 držav. 
 • Kivi Tour 2 s Kio Carens

  Po Kii Soul se je italijanski predelovalec Kivi lotil popolne prilagoditve Kie Carens, ki nosi dodatno oznako - Kivi Tour 2.
 • Vabimo: Omogočamo mobilnost 2019

  Prireditev »Omogočamo mobilnost«, kjer podjetje AMK Servis predstavlja vse možne rešitve prilagoditev vozil za invalidne osebe, se bo letos odvijala 27.9.2019.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prilagoditve vozil

Kivi Tour 2 s Kio Carens

Po Kii Soul se je italijanski predelovalec Kivi lotil popolne

Toyotini hibridi z BDF. ročico

Pri Toyoti se zavedajo bistva mobilnosti za vse, zato že

Ford Grand Tourneo Connect CenterVan

Na sejmu Rehab 2019 bo podjetje Mobilcenter Zawatzky predstavilo svojo

Paravan Chrysler Pacifica

Paravan Chrysler Pacifica je eden izmed povsem novih vozil, ki

VW predstavlja nove rešitve za invalide

Na osnovi modelske palete znamke Volkswagen Gospodarska vozila izdelovalci nadgradenj
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zakonska podlaga prilagoditve vozila

Oceni ta prispevek
(2 glasov)
Zakonska podlaga prilagoditve vozila Zakonska podlaga prilagoditve vozila

S spremembo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) sta se razširila ter dopolnila tudi 21. in 22. člen, ki opredeljujeta upravičenost do finančne pomoči pri prilagoditvi vozila.

Poglejmo, kaj točno pravijo členi dopolnjenega zakona ZIMI-A, ki se dotikajo prilagoditve vozil.

 

17. člen

(tehnični pripomočki za premagovanje komunikacijskih ovir)

(1) Invalidi s senzornimi okvarami lahko poleg pripomočkov, ki so jim zagotovljeni na podlagi drugih predpisov, glede na osebne potrebe uveljavljajo sofinanciranje tudi drugih tehničnih pripomočkov, ki jih potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir za omogočanje varnega in samostojnega življenja ter jih predvsem uporabljajo za dostopnost do informacij, sporazumevanje in prilagoditev življenjskega okolja (v nadaljevanju: tehnični pripomočki).

(2) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom podrobneje določi tehnične pripomočke iz prejšnjega odstavka, pogoje za njihovo pridobitev, njihovo dobo trajanja, vrednost posameznega tehničnega pripomočka in standarde kakovosti pripomočkov ter način vzdrževanja. Za enostavnejše tehnične pripomočke se štejejo pripomočki, katerih vrednost ne presega 500 eurov, za zahtevnejše tehnične pripomočke pa tisti, katerih vrednost presega 500 eurov.

(3) Uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov po tem členu ne sme vplivati na zmanjšanje ali izboljšanje že pridobljenih pravic do tehničnih pripomočkov po drugih predpisih.

 

21. člen

(plačilo stroškov prilagoditve vozila)

(1) Invalid, ki je zaradi invalidnosti gibalno oviran in lahko vozilo upravlja sam le, če je prilagojeno, lahko uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila enkrat na šest let.

(2) Do prilagoditve je upravičen tudi invalid, ki sam ne upravlja vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. V tem primeru lahko invalid uveljavlja stroške za naprave in pripomočke za premostitev višinske razlike pri vstopu v vozilo ter za ustrezne sisteme za pritrditev vozička v vozilo, in sicer enkrat na šest let.

(3) Izjemoma se invalidu lahko odobri plačilo stroškov prilagoditve vozila pred potekom šestih let, če dokaže, da je prilagoditev vozila nujna zaradi nastanka nove invalidnosti, bistvenega poslabšanja invalidnosti oziroma zaradi uničenja prilagojenega vozila.

(4) Invalidu iz prvega odstavka tega člena se v primeru nakupa novega prilagojenega vozila prizna sofinanciranje nakupa vozila. Sofinanciranje teh stroškov upravičenec lahko uveljavlja v višini in po postopku iz 22. člena tega zakona.

(5) V predpisu iz drugega odstavka 17. člena tega zakona se podrobneje opredelijo način prilagoditve vozila iz prvega in drugega odstavka tega člena, pogoji za prilagoditev, doba trajanja, vrednost posamezne prilagoditve vozila in standardi kakovosti prilagoditve ter način vzdrževanja. Za enostavnejše prilagoditve vozila se štejejo prilagoditve, katerih skupna vrednost ne presega 1.000 eurov, za zahtevnejše prilagoditve pa tiste, katerih skupna vrednost presega 1.000 eurov.

 

22. člen

(postopek za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila)

(1) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila vloži invalid na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

(2) Če gre za enostavno prilagoditev, upravna enota z liste izvedencev imenuje izvedenca, ki oblikuje načrt prilagoditve vozila. Listo izvedencev imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.

(3) V primeru zahtevnejših prilagoditev pripravi izvedensko mnenje Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut), ki individualno za vsakega invalida pripravi natančno opisan načrt predelave ali prilagoditve vozila (v nadaljnjem besedilu: načrt prilagoditve vozila).

(4) Pri pripravi izvedenskega mnenja izvedencev posameznik in inštitut izhajata iz najenostavnejše, najcenejše, vendar funkcionalno učinkovite rešitve. Načrt prilagoditve vozila mora biti tudi finančno ovrednoten. V načrtu prilagoditve vozila mora biti naveden tudi datum, ko je invalid zadnjič uveljavil prilagoditev vozila.

(5) V kolikor invalid želi dražjo rešitev od rešitve v izvedenskem mnenju, se le-ta na zahtevo invalida izvede, razliko v stroških med dražjo izvedbo in izvedbo po izvedenskem mnenju krije invalid.

(6) Izvedenca iz drugega in tretjega odstavka tega člena morata načrt prilagoditve vozila pripraviti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko ju upravna enota zaprosi za pripravo načrta prilagoditve vozila.

(7) Sredstva za izdelavo načrta prilagoditve vozila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Stroški izdelave načrta prilagoditve vozila se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.

(8) Upravna enota na podlagi načrta prilagoditve vozila izda odločbo, s katero odloči o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila. V odločbi mora biti natančno opredeljeno, do kakšne prilagoditve vozila je invalid upravičen in kolikšna je višina sredstev, ki se sofinancirajo, ter ali je invalid brezposeln, samozaposlen ali zaposlen.

(9) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za odobritev plačila prilagoditve vozila po pravnomočnosti odločbe o odobritvi stroškov plačila prilagoditve vozila.

(10) Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Pri odločanju o pritožbi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, lahko pridobi nov načrt prilagoditve vozila.

(11) Po opravljeni prilagoditvi vozila izvedenca iz drugega in tretja odstavka tega člena potrdita ustreznost in pravilnost opravljene prilagoditve vozila ter o tem izdata potrdilo. Vsebino potrdila se podrobneje opredeli v predpisu iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.

22.a člen

(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila)

(1) Vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila vsebuje številko vrednotnice, ime in priimek upravičenca, vrsto prilagoditve vozila, do katere je invalid upravičen, vrednost posamezne prilagoditve vozila, določene s predpisom iz 17. člena tega zakona, delež vrednosti prilagoditve vozila, ki se sofinancira invalidu, ter podatke, potrebne za plačilo in nadzor pravilnosti plačila in podpis invalida ter izvajalca prilagoditve vozila. Podroben opis vrednotnice in način plačila se določi v predpisu iz 17. člena tega zakona.

(2) Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se vrednotnica po naključju uniči, jo mora upravičenec preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preklicu vrednotnice, upravičenec lahko pri upravni enoti zahteva izdajo nove vrednotnice. Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v plačilo.

(3) Prilagoditev vozila lahko invalid izvede pri katerem koli izvajalcu prilagoditve vozila v Republiki Sloveniji. Plačilo prilagoditve sofinancira s predložitvijo vrednotnice za odobritev plačila prilagoditve vozila.

22.b člen

(sredstva za prilagoditev vozila)

(1) Sredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini 85 odstotkov vrednosti posamezne prilagoditve, določene s predpisom iz 17. člena tega zakona. Za invalida, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, ter za invalida, ki mu je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo stroškov prilagoditve vozila v celotni vrednosti stroškov posamezne prilagoditve vozila.

(2) Sredstva za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila se invalidu zagotovijo v višini 85 odstotkov vrednosti razlike med ceno enakega tipa novega neprilagojenega vozila in novega prilagojenega vozila, vendar največ do višine odobrenega plačila stroškov iste vrste prilagoditve vozila, določenega v skladu s predpisom iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.

(3) Sredstva za prilagoditev vozila invalida, ki ni zaposlen, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa sredstva zagotavlja Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).

(4) Izvajalec prilagoditve vozila enkrat mesečno izda račun za izvedene prilagoditve, ki jih izvede za brezposelne invalide, ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, za zaposlene ali samozaposlene invalide pa skladu. Računu mora obvezno priložiti vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, na podlagi katerih je invalidom izvedel prilagoditve vozila, in potrdilo izvedenca o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve. Enako velja tudi pri nakupu novega prilagojenega vozila.

 

Cene oziroma vrednosti posameznih prilagoditev so dodatno določene v Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila.

 

Pregled meseca

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Video tedna

Najbolj brano

Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo

Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, s katerim naj bi upravičenec poravnaval stroške, nastale zaradi trajnih sprememb v

TEST: Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline DSG

Volkswagnovega Passata ni potrebno posebej predstavljati, saj ob omembi imena "Passat" velika večina sogovornikov ve, o katerem avtu je govora.
 • 1
 • 2
 • 3

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information